LÂM CƯỜNG THỊNH

1. PZ -8

- Kích Thước: 3"x"3 inch

2. PZ-12

- Kích Thước: 2"x"5 inch

3. PZ-16

- Kích Thước: 3"x"7 inch