LÂM CƯỜNG THỊNH

1) PR-GS 1

 • Loại  : Âm thanh bên trong
 • Định dạng  : MP3
 • Kích thước  : 10MB
 • Thời lượng  : 11 phút
 •               Mẫu âm thanh

2) PR-GS 2

 • Loại  : Âm thanh bên trong
 • Định dạng  : MP3
 • Kích thước  : 5,02 MB
 • Thời lượng  : 5 phút
 •              Mẫu âm thanh

3) GIAO PHỐI

 • Loại  : Âm thanh bên trong
 • Định dạng  : MP3
 • Kích thước  : 78,2 MB
 • Thời lượng  : 68 phút

 •  

4) PR BÉ 3D

 • Loại  : Âm thanh bên trong
 • Định dạng  : MP3
 • Dung lượng  : 10 MB
 • Thời lượng  : 5 phút

5) DEWA-DEWI INAP

 • Loại  : Âm thanh bên trong
 • Định dạng  : MP3
 • Kích thước  : 67 MB
 • Thời lượng  : 29 phút