2. PZ-12

-Thích hợp cho sử dụng Bên ngoài / Nội bộ 

 -Bộ ngưng tụ & Dây tích hợp  Tweeter  và  tạo ra âm thanh rõ ràng. 

-Với cuộn đồng mịn  (cuộn nhựa)