1. PZ -8

-Thích hợp cho sử dụng Bên ngoài / Nội bộ  
-Bộ ngưng tụ & Dây tích hợp  Tweeter  và  tạo ra âm thanh rõ ràng.
-Với cuộn đồng mịn  (cuộn nhựa)